Home » Bez kategorii » Rozważanie na Apel Jasnogórski biskupa Henryka Ciereszko (Pielgrzymka UAK 2020 r.)

Rozważanie na Apel Jasnogórski biskupa Henryka Ciereszko (Pielgrzymka UAK 2020 r.)

Rozważanie na Apel Jasnogórski (Pielgrzymka UAK 2020 r.)

(Refleksje i myśli skierowane do kapłanów)

Jakim darem, jakim wzorem, jaką pomocą jest dla nas Maryja, Matka Syna Bożego i nasza Matka!

Dla nas wszystkich, wyznawców Chrystusa, wszak czujemy się jej dziećmi. Dla nas kapłanów, bo szczególniej nam, przez św. Jana, Jezus dał ją za Matkę, jako Matkę kapłanów.

W „Dzienniczku” św. Faustyny jest taki zapis:

„W jasności wielkiej ujrzałam Matkę Bożą (…). Na lewym ręku trzymała Dziecię Jezus. Takiej Matki Bożej jeszcze nie widziałam. Wtem spojrzała na mnie łaskawie i rzekła: Jestem Matką Boską Kapłańską. Wtem Jezusa spuściła z ręki na ziemię, a prawą rękę podniosła w niebo i rzekła: Boże błogosław Polsce, błogosław kapłanom. I znów rzekła do mnie: Powiedz to coś widziała kapłanom!” (Dz. 1585)

W taki też sposób, przez pośrednictwo świętej wizjonerki, Maryja przypomina nam, kapłanom, że jest naszą Matką. Ale czy musi nam przypominać? Każdy z nas, mógłby opowiedzieć ile zawdzięcza Matce Bożej. Może to właśnie Ona wyprosiła nam powołanie? Ochroniła i ustrzegła. Ile razy uciekaliśmy się pod jej opiekę, szukaliśmy jej wstawiennictwa, gdy piętrzyły się przeszkody, stawaliśmy wobec zadań, które zdawały się nas przerastać. I nigdy nie byliśmy zawiedzeni.

Bł. Michał Sopoćko, wychowany niejako pod troskliwym okiem Matki Miłosierdzia z Ostrej Bramy, wspominał, jak tam w Wilnie, przed jej cudownym wizerunkiem, na nowo odzyskał ufność, gdy ważyły się losy jego kapłańskiego powołania. Ona – zapisał w „Dzienniku” – „broniła mnie w wielu trudnościach i niebezpieczeństwach”. A w innym miejscu snuł refleksję: „Oto w pewnej chwili przyszła nam myśl obrać taki stan i pracować w takim zawodzie, a nie w innym. Przez czas jakiś było wahanie, aż w pewnej chwili zjawia się zadziwiająca moc ducha i pod jej wpływem urzeczywistniliśmy swoje zamiary, może mimo bardzo wielkich przeszkód. Może modliliśmy się w tym czasie do naszej Matki Miłosierdzia, a nawet jeśliśmy tego nie czynili, ona sama trzymała nas za rękę, nakłaniała nas i układała okoliczności tak, że pozostaliśmy wierni swemu postanowieniu. Ona więc od kolebki aż do grobu świadczy nam swe miłosierdzie i dlatego słusznie nazywamy ją Matką Miłosierdzia”.

Maryja, jako Matka Miłosierdzia, roztacza nad nami swą macierzyńską opiekę, ale też jest zatroskana o nasze kapłaństwo, naszą posługę kapłańską, jej jakość, jaką ona jest. W wspomnianej wizji św. Faustyny, Maryja prosiła Boga: „Błogosław Polsce, błogosław kapłanom!”, a św. Faustynie przekazała by powiedziała o tym kapłanom. Objawienie dane św. Faustynie to tylko wizja, przypomnienie, że Maryja wstawia się za Polską, za kapłanami. Przede wszystkim Objawienie dane nam od Boga, zawarte na kartach Pisma św. ukazuje nam Maryję, właśnie w roli zatroskanej Matki i jak skuteczne jest jej wstawiennictwo u Boga. Maryja wstawia się u Boga, ale Maryja kieruje też, jakże znaczące i wymagające słowa, do nas wszystkich, a szczególniej, jako Matka kapłanów, właśnie do nas księży: „Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie”. Czeka więc na nasz udział, nasz wkład, mamy czynić to, co Jezus nam powie. Wierzę, że nasza kapłańska dusza, kształtowana miłością Matki kapłanów, wie co ma czynić, słucha co Jezus podpowiada gdy z Nim prowadzi osobisty dialog. Nasza kapłańska misja jest czytelna: nieść światło Ewangelii, być z braćmi i siostrami w ich troskach, stawać przy prawdzie, zmagać się ze swoimi słabościami, by być klarownym i czytelnym znakiem Chrystusa i wiary, w odpowiedzi na głosy starające się rzucić cień na księży, ich oddaną kapłańską posługę.

Nasze zamyślenie nad Eucharystią „Wielką tajemnicą wiary”, „Tajemnicą celebrowaną”, podejmujemy w tegorocznej pielgrzymce UAK tu u tronu naszej Matki i Królowej. Maryja, zawsze prowadzi nas na tym miejscu do Chrystusa. Najczęściej prowadzi nas do Chrystusa w tajemnicy Eucharystii tu sprawowanej. Bo Maryja jest „Niewiastą Eucharystii”, jak nazwał ją św. Jan Paweł II i nauczał, że prowadzi nas do Najświętszego Sakramentu, ponieważ jest z nim głęboko związana. Była bowiem z apostołami i pierwszymi wyznawcami Chrystusa gdy łamali chleb, celebrowali pierwsze Msze święte. Była przede wszystkim pod krzyżem Chrystusa, gdy składał Ofiarę za nas, którą uobecniamy w każdej Mszy świętej. Tak ściśle złączona z Tajemnicą Ofiary swego Syna, obecna jest w każdej naszej celebracji eucharystycznej. Swoim podaniem się woli Boga od zwiastowania i wypowiedzianego tam „niech się tak stanie”, przez całe swe życie, aż po Kalwarię realizowała wymiar ofiarny Eucharystii. W ten sposób uczy nas jak mamy, każdy z nas, włączać się przez nasz dar ofiarny, w przeżywanie Mszy świętej, ku naszemu odrodzeniu i przemianie. Eucharystia jest dziękczynieniem i uwielbieniem. I w tym Maryja staje się nam wzorem, i uczy nas, przez swoje uwielbienie Boga w Magnificat, jak mamy nieść dziękczynienie Bogu i Go uwielbiać w Eucharystii.

Prosimy dziś Maryję, Niewiastę Eucharystii, najściślej związaną z tą tajemnicą jej Syna, aby wspomagała nas w otwieraniu się na tajemnicę Eucharystii, tajemnicę naszego odkupienia, tajemnicę łaski i daru, tajemnicę wielkiej miłości Boga, tak nam okazaną, że aż po krzyż i wydanie się Syna Bożego za nas. I prośmy, byśmy jako kapłani, tak ją sprawowali, jako jej słudzy i pierwsi obdarowani, aby przynosiła owoce w naszym życiu, posłudze, uświęcaniu. Prośmy też byśmy zachowując wciąż żywą wdzięczność za stałą obecność Jezusa pośród nas w Najświętszym Sakramencie, jak najczęściej do Niego przychodzili i Go adorowali.

Te wszystkie intencje, o odnowienie naszej wiary i czci dla Eucharystii, nasze intencje z którymi przybyliśmy w dorocznej pielgrzymce, intencje naszej Unii kapłańskiej, wszystkich naszych braci kapłanów, zawierzmy Bogu miłosiernemu przez Maryję, Królową Jasnogórską, Naszą Matkę, Matkę kapłanów, Niewiastę Eucharystii.

                                                                                  bp Henryk Ciereszko

Rozważanie na Apel Jasnogórski biskupa Henryka Ciereszko (Pielgrzymka UAK 2020 r.) Reviewed by on . Rozważanie na Apel Jasnogórski (Pielgrzymka UAK 2020 r.) (Refleksje i myśli skierowane do kapłanów) Jakim darem, jakim wzorem, jaką pomocą jest dla nas Maryja, Rozważanie na Apel Jasnogórski (Pielgrzymka UAK 2020 r.) (Refleksje i myśli skierowane do kapłanów) Jakim darem, jakim wzorem, jaką pomocą jest dla nas Maryja, Rating: 0
scroll to top