Aktualności

Unia Apostolska Kleru jest stowarzyszeniem otwartym na duchownych diecezjalnych, którzy zobowiązują się, wzajemnie się wspierając, realizować w pełni życie według Ducha, poprzez pełnienie posługiwania. Jej cechą charakterystyczną jest uprzywilejowanie braterstwa, wypływającego z Sakramentu Święceń, w celu popierania wśród duchowieństwa i w Kościele życia wspólnotowego, kształtowanego na wzór więzi, jaka istniała między Apostołami, a Chrystusem, które zanurzone jest we wspólnocie Trójcy i wyraża się w miłości pasterskiej (Statuty UAK, 1)